ورزشكاران پشتوانه ی انقلابند .امام خمینی (ره)

اصطلاحات کاراته دو

تاریخ:دوشنبه 31 تیر 1392-11:08 ب.ظ

شمارش‏ها عبارتند از:

1ـ ایچ، 2ـ نی، 3ـ سان...


، 4ـ شی، 5ـ گو، 6ـ روکو، 7ـ شی چی، 8ـ هاچی، 9ـ کیو (کو)، 10ـ جو، 11ـ جوچی، 12ـ جونی، 13ـ جوسان، 14ـ جوشی، 15ـ جوگو، 16ـ جوروکو، 17ـ جو شی چی، 18ـ جی ها چی، 19ـ جو کو، 20ـ نی جو، 30ـ سان جو، 40ـ یون جو، 50ـ گوجو، 60ـ روکوجو، 70ـ شیچی جو، 80ـ هاچی جو، 90ـ کوجو، 100ـ هیاکو ، ایپون = تک» تکی، نی هان = دوتایی، سمبان = سه تایی، یوهان = چهارتایی، گوهان = پنج‏تایی و ...، 10 مرتبه = جوایپون، 20 مرتبه = نی جو ایپون، 30 مرتبه = سان جو ایپون و ..

اعضای قسمت بالای بدن:

تای = بدن، گدان = قسمت پایین بدن، چودان = قسمت میانی بدن، جودان = قسمت بالای بدن آتاما = سر، آگو = چانه، کوبی = گردن، گانمن = صورت، کامی = موی سر، هیزو = کمر

کی کا تاندن = سه انگشت زیر ناف (اقیانوس انرژی و مرکز بالانس بدن)

اعضای قسمت دست

۱ـ ته (شو) = دست، ۲ـ یوبی = انگشت، ۳ـ نوکیته = سرانگشتان، ۴ـ کویوبی = انگشت کوچک، ۵ـ هیتوساشی یوبی = انگشت سبابه، ۶ـ اویابی = انگشت شصت دست، ۷ـ ناکایوبی = انگشت وسط، ۸ـ ناکایوبی ایپون = مفصل دوم انگشت وسط، ۹ـ هیتوساشی یوبی ایپون کن = مفصل دوم انگشت سبابه، ۱۰ـ ریوتوکن = بند دوم مفصل انگشتان، ۱۱ـ توهو= فاصله انگشت شصت و سبابه، ۱۲ـ ایپون نوکیته = یک انگشت، ۱۳ـ نی هان نوکیته = دو انگشت، ۱۴ـ سمبان نوکیته = سه انگشت، ۱۵ـ یوهان نوکیته = چهارانگشت، ۱۶-کن = مشت، ۱۷ـ هیراکن = مشت نیمه بسته، ۱۸ـ سیکن = دو مفصل جلوی دست(دو مفصل پیش مشت)، ۱۹ـ اوراکن = پشت پیش مشت، ۲۰ـ کوکن = مچ دست، ۲۱ـ شو = کف دست، ۲۲ـ شوتی = پاشنه دست، ۲۳ـ شوتو= تیغه خارجی دست، ۲۴ـ هایتو = تیغه داخلی دست، ۲۵ـ هی شو = پشت دست، ۲۶ـ کوته (اوده) = ساعد، ۲۷ـ اوموته کوته = لبه داخلی ساعد، ۲۸ـ اوراکوته = جلوی ساعد (قسمت پایین ساعد)، ۲۹ـ هیراکوته = پشت ساعد، ۳۰ـ هیجی (امپی) = آرنج

اعضای قسمت پایین:

 ۱ـ آشی = پا. ۲ـ سونی = ساق پا. ۳ـ هیزا = زانو. ۴ـ تای سوکو = تیغه داخلی پا. ۵ـ سوکوتو = تیغه خارجی پا. ۶ـ های سو کو = روی پا. ۷ـ کا کاتو = پاشنه پا. ۸ـ چوسوکو = بل پا. ۹ـ آشی کوبی = مچ پا. ۱۰ـ آشی نویوبی = پنجه‏پا. ۱۱ـ انشو = گردی پاشنه پا. ۱۲ـ سوکو = قسمت مچ پا به پایین.۱۳. کین=بیضه

آگه = بالا رونده. ایبوکی = یک طریقه تنفس. اری = یقه. اوی= در حرکت. اوسایی = فشاری، اوچی = پیچشی، دورانی. اوشیرو = پشت. اورانوکاتا = اجرای کاتا برعکس.، آته = ضربه. اوکمی = افت. اوریشی = بالا به پایین،چکشی. آشی بارای = درو کردن پا. بودوکا = فرد رزمی کار. بارای = منحرف کردن، درو کردن. بوکاتا = کاتای چوب. تایکیوکو = اسم کاتا. اولین دوره (کاتا). تاته = بلند شوید. توبی = پرش، پرنده. تمشی واری = شکستن اجسام سخت. جوکای = به صف شدن. جونسوکی = مشت زدن پرتابی به پهلو. اوکه = دفاع. آمبوسن = مسیر حرکت درکاتا. اوبی = کمربند کاراته. اوس = تواضع، فروتنی. اوچی = از داخل. اورا = برعکس. اسکوات = نشستن و بلند شدن. اوشی = هل دادن. آته وازا = تکنیک‏های ضربه زدن. اوندو = نرمش، تمرین. آگورا = نشستن چهار زانو. بودو = رزمی، جنگی. بودوکان = محل تمرین ورزش‏های رزمی. بو = چوب. پینان = فکر صلح آمیز. تاته = عمود. تنشو = گردش دست‏ها. تسوکی = مستقیم. تاتمی = محل تمرین یا مبارزه. جی‏یو جی (جوجی) = ضربدری. جوشین = مرکز ثقل بدن. دان = درجه کمربند سیاه. دشی = مرید. ری = احترام. سای = یکی از ادوات رزمی. سوشی هو = یکی از کاتاهای کیوکوشین. ساگات = عقب بکش. سوری = مرغ ماهیخوار. سوکویی = کششی. سایو = پهلو. شومن = روبرو.، شیتا = پایین. شی هون = چهار ضربه‏ای. شودان = دان یک. گامائیته = گارد گرفتن. کاکه = قلاب. کیای = فریاد. کیمه = قدرت. کیو = کلاس. کاراته کا = محصل کاراته. کاتاچی = تمرین کاتا، کو (اوشیرو) = عقب. کیهون داچی = ایستادنهای کلاسیک. کوکیو = تنفس. کازوئرو = بشمارید. کومی = فشاری. دوجو – باشگاه. ذن = تمرکز. ریو = سبک. سوتو = از خارج. ساگاری = عقب نشینی. سیزا = نشستن بحالت دو زانو، سن = حمله. سان کای = سه مرتبه. سوکی = ضربه مستقیم. شین دن = سمبل حقیقت. شور ره = قویتر و وسیعتر کار کنید. شووادو = چمباتمه زدن، کومیته = مبارزه. کایتن = چرخیدن، دورزدن. کیاراته = اعلام کیای. که کومی = نفوذی. کی کو = منقار پرنده. کیهون = پایه،اصلی. کیونوکاتا= کاتاهای مربوط به کمربند سیاه. که بانو شی = پای جمع شونده. کوتسو = خم. کی هون کمیته = مبارزه کلاسیک. کازو = رقم، عدد، شمارش. که آگه = بالا رونده. گونو = دفاع. گونوسن = دفاع و حمله. گامائه = گارد. گری = لگد، مای = جلو، موافق. مواته = عقب گرد. ماکسو = چشم‏ها بسته. میگی گاوا = سمت راست. موگوری = انجام تکنیک‏های بدون شمارش. نوگاری = یک طریق تنفس. نانچاکو = یکی از ادوات رزمی. نی دان گری = حمله با پا از هوا. هیداری = چپ. هیکی = عکس‏العمل. هیداری گاوا = سمت چپ. یامه = تمام. یوکو = پهلو. یازومه = راحت باش. گی = لباس کاراته. گیاکو= مخالف. مورو = دوتایی. مواشی = دورانی. میگی = راست. ماکی وارا = وسیله ضربه زنی. میگی گاواته = دست راست. نامی آشی = دفاع شلاقی پا. نکو = گربه. نوری = برگشت به حالت اولیه. وازا = تکنیک. هانتای = تعویض گارد. هیگی ته = دست عکس‏العمل. هیداری گاواته = دست چپ. یوی = آماده .  یودان شاه = دارنده کمربند سیاه. یوگوری = انجام تکنیک‏های با شمارش.

ضمیمه

آناتا = شما. اوشی مای = فاصله متوسط. اوشیروکوسای = پاراپشت پای دیگر گذاشتن. آروکو = قدم زدن. اونه گایشی ماس = از شما می‏خواهم. آئی ساتسو = سلام، درود. آتاتام = گرم گردن. تومای = فاصله بلند. تای شو = کاپیتان تیم. تی = انتها. جوو = نرمی، لطافت. چوتومته = یک لحظه صبر کن. چی کارا = قدرت، دوزو = خواهش می‏کنم. دنشو = اسناد، مدارک رسمی. دوجوکان = فرامین داخل سالن تمرین. سویوکاناری تو = ما قوی هستیم. شیزن = وضعیت طبیعی. آاکو = نفس نفس زدن. آکی رو = گیج شدن. بوکو = وسایل حفاظتی. توری = حمله کننده. تنی تی = رابطه بین شاگرد و استاد. تای سو = نرمش‏ها، تمرینات مقدماتی. جوسکی = جایگاه افتخاری. جی سن = مبارزه واقعی. چی مای = فاصله کوتاه. چی کارا نوکیو جاکو = روش استفاده از قدرت. دوتوکو = تعهد اخلاقی. سای یو نارا = خداحافظ. سومو = کشتی سنتی ژاپن، شی ئی بی چو = نماینده، شیموسوکی = پایین ترین مکان در باشگاه. شین گو کی‏یو = تنفس عمیق. کان گی کو = تمرینات زمستانی. کن دو = هنر شمشیرزنی. کن باوا = شب بخیر. کیو کو کای = باشگاه مرکزی. کوبودو = راه و روش استفاده از سلاح. کی می = شما، تو. کن تو کا = مشت زن، بوکسور. کساگا = زخم، آسیب. گو = سختی، سفتی. گان = صخره، تخته سنگ. نانامه = کج، غیر مستقیم. واتا کوشی = من هستم. هاراگیری = بریدن شکم. هاچی ماکی = پیشانی بلند. هاشی رو = دویدن. یوجیمبو = محافظ شخصی، بادی گارد. کامیزا = جایگاه مربی در کلاس. کاتانا = شمشیر. کام چی وا = عصر بخیر. کن نی شی وا = ظهر بخیر. کاه نوجو = او (او مونث). کوداسای = خواهش می‏کنم. کیمونو = لباس رسمی ژاپنی. کی رو = بریدن، قطع کردن. کن تو = مشت زنی. کاکوتسو = پنهان کردن. گامی = افراد غیر ژاپنی. گتا = صندل چوبی، کفش چوبی. گائی کوتسو = اسکلت. می اوچی = نام خانوادگی. واتاشی = من. واشی = عقاب. هونبو = باشگاه مرکزی. هیتوکی = هدف، میت ضربه زنی. یاکوسوکو = قراردادی، قائده، قانون. ئی کی = نفس، دم
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic